Express Heym à platine cal 9,3X74R
Express Heym à platine cal 9,3X74R – 7560€
express chapuis rgex
Express Chapuis mod Rgex cal 9.3X74R - 2500€ (réservé)
express chapuis super orion
Express Chapuis Super Orion cal 9.3X74R - 2300€
Express Heym cal 9.3X74R
Express Heym cal 9.3X74R – 1800€ (vendu)
Mixte Demas cal 20 + 7X65R – 1800€
Mixte Brno cal 12 + 7x57r
Mixte Brno cal 12 + 7x57R - 650€