Express Heym à platine

          cal 9,3X74R

7560€ express rizinni cal 9.3x74r

 Express Rizzini

    cal 9.3X74R

1920€ mixte demas cal 20 + 7x65r 1800€

  Mixte Demas

cal 20 + 7X65R

armurerie

Occasions armes basculantes rayées

drilling cal 16 + 8x57jr

        Drilling

  cal 16 + 8X57JR

1500€ express heym cal 9.3x74r

     Express Heym

       cal 9.3X74R

3000€ express chapuis ugex cal 9.3x74r

     Express Chapuis

       Cal 9.3X74R

3000€ mixte verney carron cal 12 + 8x57jrs

Mixte Verney Carron

   cal 12 + 8X57JRS

960€ simplex maufrance cal 12 mixte brno cal 12 + 7x57r

       Mixte Brno

     cal 12 + 7X65R

900€ drilling Merkel cal 12 - 8x57jrs

    Drilling Merkel

 cal 12 + 8X57 JRS

1800€ Réservé Vendu